Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Informacja o postępowaniu z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

 Informacja o postępowaniu z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

 

 

Postępowanie z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 

 

  1. Nie umieszczaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oznaczonego powyższym symbolem łącznie z innymi odpadami.
  2. Zużyty sprzęt może zawierać niebezpieczne substancje, elementy i części składowe, które mogą doprowadzić do skażenia środowiska, a w konsekwencji do zagrożenia zdrowia i życia ludzi.  
  3. Aby zapobiec potencjalnemu negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzkie i środowisko zwróć zużyty sprzęt do Bawer lub odnieś go do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu. Listę miejsc, gdzie można przekazać zużyty sprzęt znajdziesz na stronie internetowej urzędu miasta/gminy właściwego dla w twojego miejsca zamieszkania.  
  4. Przekazując zużyty sprzęt odpowiednim podmiotom dbasz o środowisko naturalne i bierzesz udział w systemie zbiórki, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sposób przyjazny środowisku.  

 

Informacja dot. nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 t.j. z późn. zm.):

  1. Dystrybutor, który udostępnia na rynku sprzęt, jest obowiązany do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Bawer Bartłomiej Klos zobowiązuje się do odbioru zużytego sprzętu tego samo samego rodzaju przy zakupie sprzętu w punkcie sprzedaży (zgodnie z pkt 1).

Bawer Bartłomiej Klos zobowiązuje się do odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu (zgodnie z pkt 2).  

 


 

Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go do wskazanych poniżej Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

Informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w powiecie pszczyńskim.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Remondis Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu
(ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec)

Adres punktu:
ul. Cieszyńska 35, 43-241 Łąka, tel. 32 447 19 55

Bez dodatkowych opłat w PSZOK-u można oddać następujące rodzaje odpadów: papier i makulaturę, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, napojach, itp.), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony z samochodów osobowych (bez felg) w ilości do 8 sztuk/rok, bioodpady (za wyjątkiem odpadów pochodzących z nieruchomości, których właściciele korzystają z ulgi na kompostowanie), tekstylia i odzież, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, odpady remontowo-budowlane w ilości do 1 tony z posesji/rok.

 

pixel